Τροποποιήθηκε Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024

Τίτλος μαθήματος

Γενετικές και Φαρμακογενετικές Μελέτες

Κωδικός μαθήματος

ΥΠ007

Υπεύθυνος μαθήματος

Ζιντζαράς Ηλίας

Διδάσκοντες

Ζιντζαράς Ηλίας, Mauro Santos, George Hadjigeorgiou

Τρόπος διεξαγωγής

Παράδοση μαθημάτων μέσω διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων

Ταυτότητα μαθήματος

Υποχρεωτικό μάθημα – Β΄ εξαμήνου

Λέξεις κλειδιά για αναζήτηση στο διαδίκτυο

gene association studies (GAS), Genome –wide association studies (GWAS), Micro-arrays, Whole-genome scans, Family-based association studies, Hardy-Weinberg equilibrium, Model-free approach, meta-analysis

Σκοποί και Στόχοι του μαθήματος

Στόχοι του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων ώστε οι φοιτητές να έχουν την ικανότητα:

  • Να αναγνωρίζουν τα είδη των γενετικών μελετών
  • Να αναλύουν και μέτα-αναλύον γενετικές μελέτες
  • Να επεξεργάζονται δεδομένα γενετικών μελετών
  • Να αξιολογούν γενετικές μελέτες καθώς και μετα-αναλύσεις αυτών
  • Να αναλύουν και αξιολογούν φαρμακογενετικές μελέτες
  • Να οργανώνουν και φαρμακογενετικές μελέτες

Μέθοδος διδασκαλίας

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται υπό τη μορφή ακαδημαϊκών διαλέξεων. Τα μαθήματα εμπεριέχουν πέραν της θεωρίας και εργαστηριακή εξάσκηση σε Η/Υ χρησιμοποιώντας τα προγράμματα ORGGASMA, HEGESMA, METRADISC

Τρόπος και κριτήρια αξιολόγησης

Εργασίες (40%) και γραπτές εξετάσεις (60%)

Βιβλιογραφία

  • Andreas Ziegler, Inke R. Konig, Friedrich Pahlke, A Statistical Approach to Genetic Epidemiology: Concepts and Applications, Wiley-Blackwell; 2nd ed, 2010
  • An Introduction to Genetic Epidemiology, Edited by Lyle J. Palmer, Paul R. Burton, and George Davey Smith. University of Chicago Press, 2011
  • Muin J. Khoury, Terri H. Beaty, Bernice H. Cohen, Fundamentals of Genetic Epidemiology, Oxford University Press, 1993

Ημερολογιακός προγραμματισμός και περίγραμμα διδακτικής ύλης 

Add to Google Calender

Διαλέξεις
(Α/Α)
Ημερ/νία
Ώρα
Εισηγητές Τίτλος και Περιεχόμενα Διαλέξεων
1. 15/06/24
09:00-11:00
Mauro Santos Types of Genetic Studies

Candidate-gene association studies (GAS)
Genome –wide association studies (GWAS)
Micro-arrays
Whole-genome scans

2. 15/06/24
11:00-13:00
14:00-16:00
Elias Zintzaras
George Hadjigeorgiou
Analysis of GAS

Testing the significance of association
Testing for Hardy-Weinberg equilibrium
Defining the genetic model
Model-free approach for testing the association
Defining the mode of inheritance

3. 15/06/24
16:00-18:00
Elias Zintzaras Analysis of Pharmacogenetic studies
4. 16/06/24
09:00-11:00
Mauro Santos Analysis of linkage-studies
5. 16/06/24
11:00-13:00
Mauro Santos Analysis of microarray data
6. 16/06/24
14:00-17:00
Elias Zintzaras Meta-analysis of GAS

Estimation of pooled effect size
Testing for Heterogeneity
Quality assessment
Bias diagnostics
Model-free approach

Προηγούμενο μάθημα