Τροποποιήθηκε Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2023

Τίτλος μαθήματος

Πηγές Βιοπληροφόρησης

Κωδικός μαθήματος

ΥΠ004

Υπεύθυνος μαθήματος

Δοξάνη Χρυσούλα

Διδάσκοντες

Στεφανίδης Ιωάννης, Δοξάνη Χρυσούλα, Κόκκαλη Χρυσούλα, Πανίδης Δημήτρης, Νταλαμάγκα Μαριάννα

Τρόπος διεξαγωγής

Παράδοση μαθημάτων μέσω διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων

Ταυτότητα μαθήματος

Υποχρεωτικό μάθημα – A΄ εξαμήνου

Λέξεις κλειδιά για αναζήτηση στο διαδίκτυο

PubMed, SCOPUS, Cochrane Library, ClinicalTrials.gov, EU Clinical Trials Register , SNP, GENE, OMIM, GeneCards, SNPs3D, PDB, NCBI dbGaP, PDGene, AlzGene database, Genome.gov, HuGE Navigator

Σκοποί και Στόχοι του μαθήματος

Στόχοι του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων ώστε οι φοιτητές να έχουν την ικανότητα:

  • να ανατρέχουν με ευχέρεια στις βάσεις βιολογικών και γενετικών δεδομένων στο διαδίκτυο
  • να ανατρέχουν με ευχέρεια στις βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων βιολογικής και ιατρικής έρευνας
  • να ανατρέχουν με ευχέρεια στις βάσεις δεδομένων κλινικών μελετών
  • να επιλέγουν την κατάλληλη βάση ανάλογα με το ερευνητικό ερώτημα
  • να εξαντλούν όλες τις πληροφορίες που μπορούν να εξάγουν από μια διαδικτυακή βάση δεδομένων

Μέθοδος διδασκαλίας

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται υπό τη μορφή ακαδημαϊκών διαλέξεων και πρακτικών ασκήσεων σε Η/Υ

Τρόπος και κριτήρια αξιολόγησης

Εργασίες (100%)

Βιβλιογραφία

  • The Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. The Cochrane Collaboration. Version 5.1.0, 2011
  • H. Fletcher, I. Hickey, P. Winter. BIOS Instant Notes in Genetics, Taylor & Francis; 2nd edition edition, 2002

Ημερολογιακός προγραμματισμός και περίγραμμα διδακτικής ύλης

Add to Google Calender

Διαλέξεις
(Α/Α)
Ημερ/νία
Ώρα
Εισηγητές Τίτλος και Περιεχόμενα Διαλέξεων
1. 16/12/23
09:00-12:00
Πανίδης Δημήτρης
Δοξάνη Χρυσούλα

Clinical trials databases

ClinicalTrials.gov
EU Clinical Trials Register
International Clinical Trials Registry Platform
ENCePP E-Register of Studies

2. 16/12/23
12:00-15:00
Νταλαμάγκα Μαριάννα
Δοξάνη Χρυσούλα
Πανίδης Δημήτρης
Literature databases

PubMed
SCOPUS
Cochrane Library (Cochrane Database of Systematic Reviews,
Cochrane Central Register of Controlled Trials, Health
Technology Assessment Database)

3. 16/12/23
15:00-18:00
Δοξάνη Χρυσούλα Terminology of Clinical Trials

RCT, systematic review, meta-analysis
adverse events, observational study etc.

4. 17/12/23
09:00-12:00
Νταλαμάγκα Μαριάννα
Δοξάνη Χρυσούλα
Στεφανίδης Ιωάννης
Κόκκαλη Χρυσούλα
Introduction to basic biology and genetics

DNA, base pairs, RNA, genetic code, gene, trait, phenotype, 
allele, polymorphism, genetic locus, EST, SNP, tag SNP, degree
 of recombination (θ), cM, genetic markers,
STRs  (microsatellites), meiosis, chromosome, ecombination, 
intron, exon, gene expression, DNA microaaray, 
dominance/recessiveness, protein synthesis,
protein structure, levels of protein structure

5. 17/12/23
13:00-15:00
Δοξάνη Χρυσούλα
Νταλαμάγκα Μαριάννα
Genetic Epidemiology databases

Genome.gov
HuGE Navigator (HuGE Literature Finder, Phenopedia, Genopedia,
GWAS Integrator)

6. 17/12/23
15:00-18:00
Δοξάνη Χρυσούλα
Νταλαμάγκα Μαριάννα
Biological and genetics databases

SNP
GENE
OMIM
GeneCards
SNPs3D
PDB

Προηγούμενο μάθημα Επόμενο μάθημα