Τροποποιήθηκε Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Μαθηματική μοντελοποίηση γενετικών συστημάτων
  • Γενετική στατιστική και επιδημιολογία
  • Βιοπληροφορική
  • Μέτα-Ανάλυση
  • Μοντελοποίηση Monte-Carlo
  • Δοκιμή βιοϊσοδυναμίας