Τροποποιήθηκε Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Ζήτηση του ΠΜΣ από Υποψήφιους

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ απεικονίζονται στον επόμενο πίνακα ο οποίος δείχνει την σταθερή πορεία ενδιαφέροντος που έχουν οι υποψήφιοι φοιτητές για το ΠΜΣ. Συγκεκριμένα ο αριθμός αιτήσεων κυμαίνεται από 67 μέχρι 97 και ο συνολικός αριθμός εγγραφέντων φοιτητών από 45 μέχρι 50, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα.

  2014 - 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 - 2018
Συνολικός αριθμός αιτήσεων 97 83 68 67
Υποψήφιοι Πτυχιούχοι Τμήματος Ιατρικής 35 22 23 27
Υποψήφια μέλη ΔΕΠ Τμήματος Ιατρικής ή άλλων Τμημάτων 3 0 0 1
Συνολικός αριθμός εγγραφέντων 45 45 50 46

Η τάση στη ζήτηση του ΠΜΣ απεικονίζεται και στο παρακάτω διάγραμμα.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία ως υψηλόβαθμα στελέχη τόσο στον ιδιωτικό τομέα (φαρμακευτικές εταιρίες, επί συμβάσει οργανισμός έρευνας / CRO, εταιρίες βιοπληροφορικής κ.λπ.) όσο και στο δημόσιο τομέα (εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα κ.λπ.).

Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι του ΠΜΣ μπορούν να απορροφηθούν στους παρακάτω τομείς της αγοράς εργασίας: Ιδιωτικές Εταιρίες (γενικά), Φαρμακευτικές εταιρίες και εταιρίες πληροφορικής. Οι απαιτήσεις σε προσωπικό στην αγορά εργασίας αποτυπώνεται στους επόμενους πίνακες.

  Σύνολο
Ιδιωτικές Εταιρίες, γενικά
(https://www.vrisko.gr/search/Εταιρίες)
20410
Φαρμακευτικές εταιρίες
(https://bit.ly/2JSem5z)
386
Εταιρίες Πληροφορικής
(https://www.vrisko.gr/dir/etairies-pliroforikis/)
308

Μία μεγάλη αγορά εργασίας για το συγκεκριμένο ΠΜΣ είναι οι φαρμακευτικές εταιρίες που στο σύνολό τους είναι N = 386. Μεγάλο ποσοστό σε εταιρίες απασχολούν άτομα ως συντονιστές ιατρικής επιστήμης (MSL) και επιμελητές κλινικής έρευνας (CRAs), που είναι από τους κύριους στόχους του ΠΜΣ. Συγκεκριμένα, για το σύνολο των εγκεκριμένων φαρμάκων (N = 7878) απαιτούνται ετησίως N = 1576 συντονιστές ιατρικής επιστήμης (MSL). Επίσης, κατά μέσω όρο εγκρίνονται από τον ΕΟΦ περίπου N = 544 κλινικές μελέτες ανά έτος, οι οποίες απαιτούν την ύπαρξη N = 1088 επιμελητές κλινικής έρευνας (CRAs) ανά έτος, συν των μελετών παρατήρησης που δεν εγκρίνονται από τον ΕΟΦ και εκτιμώνται ότι είναι N = 500 ανά έτος και απαιτούν αντίστοιχα N = 500 επιμελητές κλινικής έρευνας (CRAs) ανά έτος. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τον εκτιμώμενο αριθμό θέσεων.

  Σύνολο
Αριθμός εγκεκριμένων φαρμάκων
(https://bit.ly/2JSem5z)
7878
Κλινικές δοκιμές που εγκρίθηκαν από τον ΕΟΦ τους τελευταίους 3 μήνες
(https://clinicaltrials.gov)
544
Απαιτήσεις σε επιμελητές κλινικής έρευνας – CRA για τις εγκεκριμένες μελέτες / ανά έτος 1088
Απαιτήσεις σε συντονιστές ιατρικής επιστήμης – MSL / ανά έτος 1576